การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองอู่ทองครั้งที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองอู่ทองครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
มีวาระการประชุม ๑๑ เรื่อง
๑.สรุปปิดยอดการใช้จ่ายเงินของบัญชีกองทุนพัฒนาสตรีและกองทุนฌาปนกิจสตรีประจำปี ๒๕๕๘
๒.สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสตรีอำเภออู่ทองเก่าใหม่
๓.สรุปยอดจำนวนสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสตรี เสียชีวิต ตั้งแต่ ๑ตุลาคม ๕๗ - ๓๑ ธันวาคม ๕๘
๔.การรับสมัครสมาชิกใหม่ ของกองทุนฌาปนกิจสตรีอำเภออู่ทอง
๕.การก่อสร้างบ้านในโครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑หลังคาเรือน หลังที่ ๔ หลังที่ ๕
๖.ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาสตรี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท จากงานฌาปนกิจศพ ตำบลดอนคา
๗.ขอเชิญสมาชิกสตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "กุมภา สัญญารัก" ปี ๕๙ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๙
๘.การจัดกิจกรรมวันสตรีไทย วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี
๙.การจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
๑๐.งบประมาณการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑.การวางแผนดำเนินงาน ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Visitors: 23,858