การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (ระดับผู้นำ)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (ระดับผู้นำ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานเเจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.ชี้เเจงการจัดงาน"ทวารวดี สตรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๐
๒.การรับสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสตรีอำเภออู่ทอง(สมัครสมาชิกใหม่)
๓.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอู่ทอง
๔.โครงการปันน้ำใจ๑ ตำบล๑ หลังคาเรือน
การประชุมในครั้งนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรี เปิดโอกาสให้ตัวแทนในทุกตำบลได้ซักถาม
Visitors: 23,376