การประชุมสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ต.จรเข้สามพัน

การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภออู่ทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดปทุมวนาราม (บ้านวังหลุมพอง) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

มีวาระการประชุม ๓ เรื่อง
๑. การจัดงาน "ทราวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๐
วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอู่ทอง ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดพิธี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๒. กองทุนฌาปนกิจสตรีอู่ทอง เปิดรับสมาชิกใหม่
ในช่วงอายุ ๑๕-๔๕ ปี โดยไม่ต้องเข้าทำการตรวจ ๔ โรค ส่วนอายุ ๔๖-๕๕ ปี
ต้องเข้าทำการตรวจโรคก่อนการเข้าสมัครเป็นสมาชิก ๔ โรคได้แก่ วัณโรค หัวใจ เอดส์ มะเร็ง

๓. โครงการ ปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๒ ต.จรเข้สามพัน
บ้านของนางกอง  ประชุมพล บ้านเลขทื่ ๑๑๑ หมู่  ๑ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Visitors: 23,409